Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto súvislosti je pre nás veľkou prioritou dodržiavanie všetkých ustanovení v súvislosti s ochranou osobných údajov a transparentný postup pri spracovávaní Vašich dát. Osobné údaje sú všetky údaje vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa IP, užívateľské správanie.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SD Team s. r. o., ako prevádzkovateľa internetového obchodu www.propanbutanshop.sk, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), účinných odo dňa 25.05.2018.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1.Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť SD Team s. r. o. (ďalej označovaná iba ako „my“ alebo "spoločnosť").

Kontaktné údaje spoločnosti

Sídlo spoločnosti:

SD Team s. r. o.

Trnavská 19

831 04 Bratislava

Prevádzka spoločnosti:

SD Team s. r. o.

Trnavská 19

831 04 Bratislava

IČO: 52557502

DIČ: 2121091324

IČ DPH: SK2121091324

Tel.: +421 907 477 286

E-Mail: info@propanbutanshop.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 140372/B.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú:

 • osobitné právne predpisy a to najmä: Zákon o sociálnom poistení, Zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalšie t. z. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov,
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • poskytovanie služieb zákazníkom,
 • spracovanie osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
 • oprávnený záujem spoločnosti.

V prípade získavania súhlasu dotknutej osoby, je rozsah a účel spracovania osobných údajov vymedzený v samotnom súhlase dotknutej osoby.

Získané osobné údaje sú spracúvané zásadne na účel, na ktorý boli získané.

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

 • účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 13 zákona o ochrane osobných údajov,
 • spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon,
 • spracúvané osobné údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
 • sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené.

 3. Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

 • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • spracovanie účtovnej agendy
 • zabezpečenie služby – rozvoz tovaru
 • ochrana bezpečnosti a majetku
 • dochádzka zamestnancov
 • marketingové účely
 • zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom dotknutej osoby.

Zo strany spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, platobné údaje, ďalšie údaje týkajúce sa plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (vrátane napr. emailovej komunikácie, zasielanie ponúk apod.), ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre zaistenie poskytovaných služieb.

4. Sprostredkovatelia

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania účtovných a mzdových služieb, zabezpečenia služieb v oblasti webhostingových služieb a marketingových služieb.

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • orgány štátnej a verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa, inšpektoráty práce, exekútori, ÚPSVAR,…);
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní;
 • doplnkové dôchodkové spoločnosti;
 • stravovacie spoločnosti;
 • spoločnosti zabezpečujúce BOZP;
 • poskytovatelia IT služieb;
 • poskytovatelia služieb v oblasti miezd a účtovníctva;
 • poskytovatelia služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku;
 • poskytovatelia webhostingových služieb;
 • poskytovatelia doručovacích služieb;
 • osoby poverené výkonom činností pre SD Team s. r. o.;
 • poskytovatelia marketingových služieb.

Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov bude spoločnosť Websupport, s.r.o. (správca domény a elektronickej pošty), Slovenská pošta, a.s. (doručovacia služba), spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (doručovacia služba).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Spoločnosť ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

5. Súhlas dotknutej osoby

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zo zákona. Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

6. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

7. Doba uloženia osobných údajov

Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z tohto vzťahu, po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

8. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov

V zmysle § 78 ods. 3 zákona je spoločnosť oprávnená poskytovať alebo zverejniť osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, služobných alebo funkčných povinností za predpokladu, že nebude narušená vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca.

9. Námietka alebo odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich údajov

Po poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov ho kedykoľvek môžete s budúcim účinkom odvolať zaslaním požiadavky. Toto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ho oznámili.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dané spoločnosti. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním požiadavky na email info@propanbutanshop.sk.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Okrem toho máte právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou SD Team s. r. o. u orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov. Kontaktné údaje orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (http://www.dataprotection.gov.sk/).

Pokiaľ sa pri spracovaní Vašich osobných údajov opierame o vyváženosť záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR, môžete proti spracovaniu podať námietku. K tomu dochádza v prípade, ak nie je spracovanie nutné predovšetkým k plneniu zmluvy s Vami.

Pri realizácii takejto námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo nesmieme spracovávať Vaše osobné údaje tak, ako sme to robili doteraz. V prípade odôvodnenej námietky preveríme stav veci a spracovávanie osobných údajov buď ukončíme, resp. prispôsobíme, alebo Vás budeme informovať o nutných dôvodoch ochrany, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

Samozrejme, kedykoľvek môžete podať námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom reklamy a analýzy dát. O Vašej námietke nás môžete informovať na kontaktných údajoch uvedených v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

10. Zisťovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok

Prihlasovacie užívateľské údaje

Pri bežnom informačnom používaní našich webových stránok, teda pokiaľ sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete informácie, zisťujeme iba údaje, ktoré poskytuje Váš vyhľadávač nášmu serveru. Ak si chcete prezerať naše webové stránky, zisťujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nutné, aby sme Vám mohli naše webové stránky zobrazovať a zaistiť ich stabilitu a bezpečnosť (právny základ je čl. 6 ods. 1  str. 1 pís. f GDPR):

 • IP adresa
 • dátum a čas otázky
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu/stav kódu http
 • príslušné prenesené množstvo dát
 • webová stránka, z ktorej požiadavka prišla (Referrer URL)
 • prehliadač
 • operačný systém a jeho plocha
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača
 • koncové zariadenie
 • rozlíšenie obrazovky
 • hĺbka farieb obrazovky
 • podpora flash
 • podpora Javascript

Cookies

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našich webových stránok ukladajú vo Vašom počítači cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom pevnom disku a sú priradené Vášmu prehliadaču a cez ktoré strana, ktorá cookies ukladá (tu sme to my), získava určité informácie. Cookies nemôžu vytvárať žiadne programy ani prenášať žiadne vírusy a podporujú celkovo užívateľsky príjemnejšiu a efektívnejšiu užívateľskú ponuku.

Tieto webové stránky používajú nasledujúce druhy cookies, ktorých rozsah a fungovanie následne vysvetlíme:

 • Analytické cookies – zbierajú informácie o tom, ako používateľ využíva webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol návštevník presmerovaný, o počte návštev používateľa a o štatistikách webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú osobné údaje, ale používajú sa na zhromažďovanie štatistík webovej stránky.
 • Dynamické cookies – používajú sa na uloženie informácií o reláciách. Súbory s informáciami o reláciách umožňujú navádzanie po webovej stránke bez toho, aby používateľ musel zadávať rovnaké informácie, ktoré už predtým zadal. Po zavretí prehliadača sa súbory zmažú.
 • Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nezmažete.

Nastavenia Vášho prehliadača môžete konfigurovať podľa Vašich požiadaviek a napr. odmietnuť prijatie cookies tretích strán alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás, že prípadne nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie webových stránok.

Kontaktný formulár

Pri Vašom kontakte s nami e-mailom alebo cez kontaktný formulár ukladáme pre zodpovedanie Vašich otázok nám poskytnuté údaje (Vaša e-mailová adresa, Vaše meno, Vaša adresa, Vaše telefónne číslo a dôvod a komentár nadviazania kontaktu). Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. a GDPR. Tieto údaje využívame iba za účelom spracovania tejto záležitosti.

11. Webová analýza

Na analýzu využívania našich webových stránok a ich optimalizáciu využívame najrôznejšie služby, ktoré čiastočne používajú cookies a ďalšie techniky. Ak nesúhlasíte s používaním služieb, môžete podať námietku proti tomuto spracovaniu osobných údajov, resp. nastaviť blokovanie ukladania cookies vo Vašom prehliadači. Pri každej službe je uvedené, ako je možné námietku podať. S realizáciou Vašej námietky nedochádza k žiadnemu ďalšiemu ukladaniu Vašich údajov za účelom webovej analýzy príslušným poskytovateľom.

Použitie služby Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, službu webovej analytiky spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používajú tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú vykonanie analýzy Vášho využívania webových stránok. Informácie vytvorené cookies o využívaní týchto webových stránok sa spravidla prenášajú na servery v USA, kde sa ukladajú. Pokiaľ aktivujete anonymizáciu IP na týchto webových stránkach, Google najprv skráti túto adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom spoločenstve. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa presmerovaná na server Google v USA a až tam bude skrátená. Na žiadosť prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie používania týchto webových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na webových stránkach a na zabezpečenie ďalších služieb pre prevádzkovateľa týchto webových stránok spojených s používaním týchto webových stránok a používaním internetu.

V rámci Google Analytics nebude cez Váš prehliadač získaná IP adresa prepojená s inými údajmi od Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás ale, že v tomto prípade sa pravdepodobne nedajú v celom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Okrem toho môžete zakázať zhromažďovanie údajov zistených cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sk

Tieto webové stránky používajú Google Analytics s použitím „_anonymizeIp()“. Tým sa spracovávajú IP adresy v skrátenej podobe a tým sa vylúči identifikácia osoby. Okamžite po identifikácii na základe o Vás zistených údajov nastane ich vylúčenie alebo osobné údaje budú okamžite vymazané.

Google Analytics používame na analýzu našich webových stránok a ich pravidelnú optimalizáciu. Pomocou takto získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a stále ju pre Vás ako užívateľov zatraktívňovať. Vo výnimočných prípadoch, kedy dochádza k prevodu osobných údajov do USA, podlieha spoločnosť Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f GDPR.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Užívateľské podmienky: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html, Prehľad o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html, a prehlásení o ochrane osobných údajov: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy.

A/B testovanie

Tieto webové stránky ďalej vykonávajú analýzy užívateľského správania pomocou tzv. metódy A/B testovania. Zobrazujeme Vám naše webové stránky s malými variantmi obsahu podľa vykonaného priradenia k profilu. Týmto spôsobom môžeme analyzovať našu ponuku, pravidelne ju zlepšovať a pre Vás ako užívateľov zatraktívňovať. Právnym základom pre A/B testovanie je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f GDPR.

Za účelom tohto vyhodnocovania sa ukladajú vo Vašom počítači cookies. Vyhodnotenie môžete zakázať vymazaním uložených cookies a blokovaním ukladania cookies. Pri zákaze ukladania cookies upozorňujeme, že prípadne nebudete môcť používať naše webové stránky v plnom rozsahu. Zákaz ukladania cookies sa dá nastaviť vo Vašom prehliadači.

Pred vykonaním analýzy sa IP adresy spracovávajú v skrátenej forme, čím nastane vylúčenie identifikácie osoby. IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom nebude prepojovaná s inými údajmi, ktoré od Vás získavame.

12. Služby sociálnych médií

Zapojenie služieb sociálnych médií

Na týchto webových stránkach aktuálne umiestňujeme službu sociálnych médií Facebook, Twitter, Pinterest a portál na zdieľanie video súborov Youtube.

Ak navštívite našu ponuku online a kliknete na logo jednej zo sociálnych služieb, budete presmerovaný na príslušnú externú stránku tohto poskytovateľa služieb. Ak kliknete na jedno z tlačidiel a ak ste zároveň prihlásený v jednej z uvedených služieb, dá sa priradiť informácia o Vašej návšteve našej ponuky online k Vášmu užívateľskému účtu. Ak ste členom jednej z týchto služieb a nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali cez ponuku online údaje o Vás a prepájali ich s Vašimi užívateľskými údajmi, musíte sa pred kliknutím na logo z Facebook, Twitter, Pinterest alebo Youtube odhlásiť. Právnym základom pre spracovanie Vašich dát je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f GDPR.

Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ týchto webových stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov a ich využívania. Ďalšie informácie o tom, aké údaje sa pri používaní sociálnych služieb pri Facebook, Twitter, Pinterest alebo Youtube zisťujú a ako sa tieto údaje využívajú, zistíte v príslušných opatreniach na ochranu údajov tu:

Poskytovateľ sociálnych médií

Facebook

Adresa

Facebook Inc.

1601 S. California Ave, Palo Alto

CA 94304, USA

Prehlásení o ochrane osobných údajov

https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/

Poskytovateľ sociálnych médií     

Youtube

Adresa

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View

CA 94043, USA

Prehlásení o ochrane osobných údajov

http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/

Poskytovateľ sociálnych médií          

Twitter

Adresa

Twitter Inc.

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco

CA 94107, USA

Prehlásení o ochrane osobných údajov

https://twitter.com/en/privacy

Poskytovateľ sociálnych médií               

Pinterest

Adresa

Pinterest Europe   Ltd.

Palmerston House, 2nd Floor

Fenian Street

Dublin 2, Ireland

Prehlásení o ochrane osobných údajov

https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

Prepojenie s mapami Google

Na týchto webových stránkach využívame ponuku máp Google a môžeme Vám tak ponúknuť interaktívne mapy priamo na webových stránkach, ktoré vám umožnia pohodlné využívanie funkcie máp.

Návštevou našich webových stránok získa Google informáciu, že ste načítali zodpovedajúcu podstránku našich webových stránok. Okrem toho nastane presun údajov uvedených v bode 9 tohto prehlásenia. Toto nastane nezávisle na tom, či Google poskytuje užívateľský účet, cez ktorý sa prihlasujete, alebo či nie je k dispozícii žiadne užívateľské konto. Ak ste prihlásený cez Google, budú Vaše údaje priradené priamo k Vášmu účtu. Ak si neprajete priradenie k Vášmu účtu na Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla z účtu odhlásiť. Google ukladá Vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich na marketing, vykonávaniu marketingového prieskumu alebo prispôsobovanie svojich webových stránok. Toto vyhodnotenie vykonáva predovšetkým (aj pre neprihlásených užívateľov) na prispôsobovanie reklamy a pre informovanie iných užívateľov sociálnej siete o ich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo na námietku proti vytváraniu týchto užívateľských profilov, avšak na realizáciu námietky sa musíte obrátiť na spoločnosť Google. Právnym základom pre spracovanie Vašich dát je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f GDPR.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu zisťovania údajov a ich spracovania poskytovateľom pluginu obdržíte v prehlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Tam tiež získate ďalšie informácie týkajúce sa s tým spojených práv a možností nastavenia ochrany Vášho súkromia: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy. Google spracováva Vaše osobné údaje taktiež v USA a podlieha EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

13. Ďalšie informácie

Ochrana maloletých osôb

Deti a mladistvé osoby mladšie 18 rokov nám nesmú poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov. Nevyžadujeme cielene žiadne osobné údaje od detí alebo mladistvých osôb, cielene ich nezhromažďujeme ani ich neposkytujeme tretím osobám.

Odkazy na iné webové stránky

Naša ponuka online obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú spravidla príslušne označené. Nemáme žiadny vplyv na to, ako príslušné stránky, na ktoré odkazujeme, dodržiavajú ustanovenie o ochrane osobných údajov. Preto Vám odporúčame informovať sa o príslušných vyjadreniach o ochrane osobných údajov i na týchto ďalších webových stránkach.

Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov

Stav tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov sa označí (dole) uvedením dátumu. Vyhradzujeme si právo toto prehlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek s budúcim účinkom zmeniť. Aktuálnu verziu si môžete prečítať priamo na našich webových stránkach. Navštevujte, prosím, naše webové stránky pravidelne a informujte sa o platnom prehlásení o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

Uvedené zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2019.

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto súvislosti je pre nás veľkou prioritou dodržiavanie všetkých ustanovení v súvislosti s ochranou osobných údajov a transparentný postup pri spracovávaní Vašich dát. Osobné údaje sú všetky údaje vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa IP, užívateľské správanie.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava IČO: 52557502, (ďalej len predávajúci/spoločnosť) ako prevádzkovateľa internetového obchodu www.propanbutanshop.sk (ďalej len internetový obchod)., Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), účinných odo dňa 25.05.2018.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Predávajúci týmto oznamuje dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby dotknutej osobe, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu dotknutej osoby informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) GDPR, bude osobné údaje dotknutej osoby získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, platobné údaje, ďalšie údaje týkajúce sa plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (vrátane napr. emailovej komunikácie, zasielanie ponúk apod.), ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre zaistenie poskytovaných služieb.

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania účtovných a mzdových služieb, zabezpečenia služieb v oblasti webhostingových služieb a marketingových služieb.

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Predávajúci oznamuje týmto dotknutej osobe, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby predpokladá, že osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov: spoločnosť Websupport, s.r.o. (správca domény a elektronickej pošty), Slovenská pošta, a.s. (doručovacia služba), spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (doručovacia služba).

Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z tohto vzťahu, po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Po poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov ho kedykoľvek môžete s budúcim účinkom odvolať zaslaním požiadavky. Toto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ho oznámili.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dané spoločnosti. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním požiadavky na email info@propanbutanshop.sk.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Okrem toho máte právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou SD Team s. r. o. u orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov. Kontaktné údaje orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (http://www.dataprotection.gov.sk/).

Pokiaľ sa pri spracovaní Vašich osobných údajov opierame o vyváženosť záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR, môžete proti spracovaniu podať námietku. K tomu dochádza v prípade, ak nie je spracovanie nutné predovšetkým k plneniu zmluvy s Vami. Pri realizácii takejto námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo nesmieme spracovávať Vaše osobné údaje tak, ako sme to robili doteraz. V prípade odôvodnenej námietky preveríme stav veci a spracovávanie osobných údajov buď ukončíme, resp. prispôsobíme, alebo Vás budeme informovať o nutných dôvodoch ochrany, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

Samozrejme, kedykoľvek môžete podať námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom reklamy a analýzy dát. O Vašej námietke nás môžete informovať na kontaktných údajoch uvedených v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

Uvedené zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2019.