Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Spoločnosť SD Team s. r. o., so sídlom Trnavská 19, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 140372/B, je prevádzkovateľom internetového obchodu www.propanbutanshop.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcimi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

1. Totožnosť zmluvných partnerov

 • Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.propanbutanshop.sk, spoločnosť SD Team s. r. o., so sídlom Trnavská 19, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 140372/B, IČO: 52557502, DIČ: 2121091324, IČ DPH: SK2121091324 (ďalej len predávajúci).
 • Kupujúci – každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 • Kupujúci – je taktiež každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej zaobstaral tovar, ktorý nemá v ponuke, za účelom jeho kúpy.

Používaním web stránky predávajúceho a potvrdením objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.propanbutanshop.sk, dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. Objednanie tovaru – kúpna zmluva

 • Tovar si môže kupujúci objednať nasledovne: cez internetový obchod www.propanbutanshop.sk, cez e-mail info@propanbutanshop.sk, alebo telefonicky na čísle +421907477286.
 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • Odoslanú objednávku cez internetový obchod, objednávku e-mailom, alebo telefonickú objednávku, predávajúci potvrdí e-mailom kupujúcemu do 24 hodín (v pracovné dni) a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Toto potvrdenie je zároveň potvrdením o uzavretí kúpnej zmluvy.
 • Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, e-mailom, alebo cez telefón. Kupujúci, odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.propanbutanshop.sk. Obchodné podmienky sú súčasťou zrealizovanej objednávky, a po jej potvrdení sa stávajú súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Vyplnením objednávkového formulára používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti SD Team s. r. o., so sídlom Trnavská 19, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  Viac o spracúvaní osobných údajov nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov.

3. Zrušenie objednávky

 • Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od objednania, bez udania dôvodu. Kupujúci musí objednávku zrušiť e-mailom na info@propanbutanshop.sk, alebo telefonicky na tel. č. +421907477286. Predávajúci následne overí splnenie podmienok zrušenia objednávky a zašle potvrdenie storna objednávky kupujúcemu e-mailom, v prípade nenahlásenia e-mailového kontaktu kupujúcim, predávajúci potvrdenie storna vybaví telefonicky.

V prípade, že už bola suma za objednaný tovar kupujúcim uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 7 pracovných dní.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku, alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol nepravdivé, alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena.
 • Predávajúci si rovnako vyhradzuje právo neakceptovať objednávku v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu, alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho. O neakceptovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára, prípadne telefonicky.

4. Platobné podmienky a spôsoby platby

 • Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Pri prevzatí tovaru

 • na dobierku (v hotovosti, alebo platobnou kartou priamo kuriérovi)
 • kupujúci vykoná platbu prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, alebo faktúry vystavenej predávajúcim.
 • V prípade objednávky nad 500 Eur, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohovú platbu vopred, na základe zálohovej faktúry.
 • Daňový doklad (faktúru, príp. bloček z reg. pokladne) posielame kupujúcemu spolu s nakúpeným tovarom.

5. Ceny

 • Ceny uvedené na stránkach www.propanbutanshop.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.propanbutanshop.sk. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.
 • Uvádzané ceny sú vrátane DPH.

6. Dodacie podmienky

 • Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 7 pracovných dní od jej potvrdenia. Maximálna doba dodania je 20 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať pri potvrdení objednávky telefonicky, prípadne e-mailom o náhradnom termíne dodania. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu (v prípade, že bola kupujúcim už uhradená) kupujúcemu do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak.
 • Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru kuriérskou službou. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru na kupujúcim určenom mieste. Predávajúci vždy posiela daňový doklad o kúpe tovaru spolu so zásielkou.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne zaslania tovaru je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra, alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci, najmenej však vo výške: 6,00 EUR.

7. Poplatky za prepravu

 • Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Uvedená cena za dopravu je platná len na území Slovenskej republiky.
 • Doručenie prebehne v pracovných dňoch. Tesne pred dodaním môže kupujúceho kuriér telefonicky kontaktovať, aby mohol byť dohodnutý presnejší čas dodania.
 • Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky, zavinené dopravcom. Za poškodenie zásielky dopravcom, plne zodpovedá dopravca.
 • Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Okamžite po prevzatí zásielky je kupujúci povinný tovar prezrieť, skontrolovať kompletnosť balenia a v prípade poškodenia tovaru, alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahlásiť na adrese info@propanbutanshop.sk.
 • Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 24 hodín od prevzatia, nebude braný ohľad na reklamáciu, vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!
 • Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru, alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť.
 • Aktuálna sadzba dopravy je viditeľná priamo v objednávke – v nákupnom košíku. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

8. Vrátenie tovaru – Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (platí pre fyzické osoby)

 • Kupujúci (fyzická osoba – spotrebiteľ) má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od zmluvy uzavretej so spoločnosťou SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava, IČO: 52557502 a môže tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pre tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 • Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz Formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy s predávajúcim, je povinný:
 1. Kompletne vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a zaslať ho predávajúcemu aj s tovarom na adresu SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava.
 2. Poslať tovar späť na adresu predávajúceho SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava. Nie na prevzatie na pošte!! Tovar odporúčame poslať doporučene, vo vhodnom obale a poistený. Predávajúci neručí za poškodenie, alebo prípadnú stratu počas prepravy.
 3. Cenu dopravy a poistenia znáša kupujúci.
 • Tovar na vrátenie musí byť v nasledovnom stave:
 1. Nepoškodený a nepoužitý.
 2. Musí byť zabalený v nepoškodenom obale.
 3. Musí byť kompletný, vrátane všetkých častí, príslušenstva a dokumentácie.
 4. Kupujúci musí predložiť doklad o kúpe v spoločností SD Team s. r. o., www.PropanButanShop.sk
 5. Kupujúci musí priložiť formulár o odstúpení od zmluvy, alebo vlastný dokument o odstúpení od zmluvy.
 • Po splnení podmienok uvedených vo vyššie uvedených bodoch je predávajúci povinný:
 1. Prevziať tovar a zhodnotiť, či boli splnené všetky náležitosti.
 2. V lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť všetky platby súvisiace s kúpnou cenou + náklady na doručenie tovaru kupujúcemu. Platba bude uskutočnená prevodom na účet kupujúceho, s čím kupujúci potvrdením objednávky súhlasí.
 3. Platba bude uskutočnená až po vrátení tovaru predávajúcemu z dôvodu kontroly tovaru.
 4. V prípade nesplnenia podmienok vo vyššie uvedených bodoch predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude zaslaný na náklady kupujúceho späť.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle §3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz), alebo keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát), alebo keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus (platí v prípade ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom zámere odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne e-mailom, alebo vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý pošlete spolu s tovarom na adresu:

SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu a následnom skontrolovaní tovaru.

Zašlite nám tovar späť poštou (nie na dobierku / dobierky neprijímame), alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku  zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9. Reklamačný poriadok

Predávajúci vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 60/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacimi právnymi predpismi tento reklamačný poriadok (ďalej len Reklamačný poriadok).

 • Úvodné ustanovenia
 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou predávajúceho a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených v Obchodných podmienkach.
 2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.
 3. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru, alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť.
 4. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ predávajúci neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov), alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný servis u predávajúceho postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predávajúceho a dokladu o zaplatení tovaru.
 5. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady, alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.
 6. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru na adresu SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava, s dokladom o kúpe a so sprievodným listom v ktorom bude popísaný stav reklamovaného tovaru.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo zavinením kupujúceho, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, v prípade neodbornej montáže, alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi, porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak na tovare sú, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 2. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka a podpis predávajúceho. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa predávajúcemu, nemusí od kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu.
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho.
 • že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok predávajúcemu.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený.

 1. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím.
 2. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 3. Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový, alebo ak bola vymenená súčiastka z tovaru, začne plynúť záručná doba k novému tovaru, resp. k jeho novej súčiastke znovu od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave podľa záznamu o vykonanej oprave.
 4. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom, alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky, resp. vydaný osobným prevzatím v sídle spoločnosti.
 7. Kupujúci/spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@propanbutanshop.sk) v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovie zamietavo, prípadne na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 8. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.
 9. Návrh na začatie ARS môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/), alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný, alebo rozhodcovský súd.

10. Ochrana osobných údajov

 • Ochrana Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto súvislosti je pre nás veľkou prioritou dodržiavanie všetkých ustanovení v súvislosti s ochranou osobných údajov a transparentný postup pri spracovávaní Vašich dát. Osobné údaje sú všetky údaje vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa IP, užívateľské správanie.
 • V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava IČO: 52557502, (ďalej len predávajúci/spoločnosť) ako prevádzkovateľa internetového obchodu www.propanbutanshop.sk(ďalej len internetový obchod)., Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), účinných odo dňa 25.05.2018.
 • Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.
 • Predávajúci týmto oznamuje dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.
 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby dotknutej osobe, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu dotknutej osoby informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) GDPR, bude osobné údaje dotknutej osoby získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, platobné údaje, ďalšie údaje týkajúce sa plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (vrátane napr. emailovej komunikácie, zasielanie ponúk apod.), ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre zaistenie poskytovaných služieb.
 • Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania účtovných a mzdových služieb, zabezpečenia služieb v oblasti webhostingových služieb a marketingových služieb.
 • Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 • Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
 • Predávajúci oznamuje týmto dotknutej osobe, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby predpokladá, že osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov: spoločnosť Websupport, s.r.o. (správca domény a elektronickej pošty), Slovenská pošta, a.s. (doručovacia služba), spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (doručovacia služba).
 • Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z tohto vzťahu, po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.
 • Po poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov ho kedykoľvek môžete s budúcim účinkom odvolať zaslaním požiadavky. Toto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ho oznámili.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dané spoločnosti. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním požiadavky na email info@propanbutanshop.sk.
 • Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 • Okrem toho máte právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou SD Team s. r. o. u orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov. Kontaktné údaje orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (http://www.dataprotection.gov.sk/).
 • Pokiaľ sa pri spracovaní Vašich osobných údajov opierame o vyváženosť záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR, môžete proti spracovaniu podať námietku. K tomu dochádza v prípade, ak nie je spracovanie nutné predovšetkým k plneniu zmluvy s Vami. Pri realizácii takejto námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo nesmieme spracovávať Vaše osobné údaje tak, ako sme to robili doteraz. V prípade odôvodnenej námietky preveríme stav veci a spracovávanie osobných údajov buď ukončíme, resp. prispôsobíme, alebo Vás budeme informovať o nutných dôvodoch ochrany, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.
 • Samozrejme, kedykoľvek môžete podať námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom reklamy a analýzy dát. O Vašej námietke nás môžete informovať na kontaktných údajoch uvedených v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.
 • Úplné znenie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

 • Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. 02/58272172, 02/52272104, fax. č. 02/58272170.
 • Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z Obchodných podmienok, zmluvy, alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú rozhodovať výlučne súdy Slovenskej republiky podľa práva SR.

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom mailu info@propanbutanshop.sk, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. Na kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Obchodných podmienok.

V Bratislave dňa 1.9.2019