PROPAN BUTAN SHOP | Odstúpenie od zmluvy - PROPAN BUTAN SHOP

Zákaznícka linka: +421 907 477 286
Prejsť na obsah
.
.


Odstúpenie od zmluvy
8. Vrátenie tovaru – Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (platí pre fyzické osoby)

8.1 Kupujúci (fyzická osoba – spotrebiteľ) má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od zmluvy uzavretej so spoločnosťou SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava, IČO: 52557502 a môže tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pre tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.2 Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz "Formulár na odstúpenie od zmluvy".

8.3 Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy s predávajúcim, je povinný:
a) Kompletne vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a zaslať ho predávajúcemu aj s tovarom na adresu PropanButanShop.sk, SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava.
b) Poslať tovar späť na adresu predávajúceho PropanButanShop.sk, SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava. Nie na prevzatie na pošte!! Tovar odporúčame poslať doporučene, vo vhodnom obale a poistený. Predávajúci neručí za poškodenie, alebo prípadnú stratu počas prepravy.
c) Cenu dopravy a poistenia znáša kupujúci.

8.4 Tovar na vrátenie musí byť v nasledovnom stave:
a) Nepoškodený a nepoužitý.
b) Musí byť zabalený v nepoškodenom a v originálnom obale.
c) Musí byť kompletný, vrátane všetkých častí, príslušenstva a dokumentácie.
d) Kupujúci musí predložiť doklad o kúpe v spoločností SD Team s. r. o., PropanButanShop.sk.
e) Kupujúci musí priložiť formulár o odstúpení od zmluvy, alebo vlastný dokument o odstúpení od zmluvy.

8.5 Po splnení podmienok uvedených v bodoch 8.3 až 8.4 je predávajúci povinný:
a) Prevziať tovar a zhodnotiť, či boli splnené všetky náležitosti.
b) V lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť všetky platby súvisiace s kúpnou cenou + náklady na doručenie tovaru kupujúcemu. Platba bude uskutočnená prevodom na účet kupujúceho, s čím kupujúci potvrdením objednávky súhlasí.
c) Platba bude uskutočnená až po vrátení tovaru predávajúcemu z dôvodu kontroly tovaru.
d) V prípade nesplnenia podmienok v bodoch 8.3 až 8.4, predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude zaslaný náklady kupujúceho späť.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle §3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz), alebo keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát), alebo keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus (platí v prípade ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom zámere odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne e-mailom, alebo vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý pošlete spolu s tovarom na adresu:
PropanButanShop.sk, SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu a následnom skontrolovaní tovaru.

Zašlite nám tovar späť poštou (nie na dobierku / dobierky neprijímame), alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku  zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

.
Návrat na obsah