PROPAN BUTAN SHOP | Ochrana osobných údajov - PROPAN BUTAN SHOP

Zákaznícka linka: +421 907 477 286
Prejsť na obsah
.
.


Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

10.1 Ochrana Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto súvislosti je pre nás veľkou prioritou dodržiavanie všetkých ustanovení v súvislosti s ochranou osobných údajov a transparentný postup pri spracovávaní Vašich dát. Osobné údaje sú všetky údaje vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa IP, užívateľské správanie.

10.2 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SD Team s. r. o., Trnavská 19, 831 04 Bratislava IČO: 52557502, (ďalej len predávajúci/spoločnosť) ako prevádzkovateľa internetového obchodu www.propanbutanshop.sk (ďalej len internetový obchod)., Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), účinných odo dňa 25.05.2018.

10.3 Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

10.4 Predávajúci týmto oznamuje dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

10.5 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby dotknutej osobe, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu dotknutej osoby informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

10.6 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) GDPR, bude osobné údaje dotknutej osoby získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

10.7 Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, platobné údaje, ďalšie údaje týkajúce sa plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (vrátane napr. emailovej komunikácie, zasielanie ponúk apod.), ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre zaistenie poskytovaných služieb.

10.8 Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania účtovných a mzdových služieb, zabezpečenia služieb v oblasti webhostingových služieb a marketingových služieb.

10.9 Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

10.10 Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

10.11 Predávajúci oznamuje týmto dotknutej osobe, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby predpokladá, že osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov: spoločnosť Websupport, s.r.o. (správca domény a elektronickej pošty), Slovenská pošta, a.s. (doručovacia služba), spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (doručovacia služba).

10.12 Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z tohto vzťahu, po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

10.13 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• prístup k jej osobným údajom,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
• dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
• zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
• právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
• to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
• právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

10.14 Po poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov ho kedykoľvek môžete s budúcim účinkom odvolať zaslaním požiadavky. Toto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ho oznámili.

10.15 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dané spoločnosti. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním požiadavky na email info@propanbutanshop.sk.

10.16 Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

10.17 Okrem toho máte právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou SD Team s. r. o. u orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov. Kontaktné údaje orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (http://www.dataprotection.gov.sk/).

10.18 Pokiaľ sa pri spracovaní Vašich osobných údajov opierame o vyváženosť záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR, môžete proti spracovaniu podať námietku. K tomu dochádza v prípade, ak nie je spracovanie nutné predovšetkým k plneniu zmluvy s Vami. Pri realizácii takejto námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo nesmieme spracovávať Vaše osobné údaje tak, ako sme to robili doteraz. V prípade odôvodnenej námietky preveríme stav veci a spracovávanie osobných údajov buď ukončíme, resp. prispôsobíme, alebo Vás budeme informovať o nutných dôvodoch ochrany, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

10.19 Samozrejme, kedykoľvek môžete podať námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom reklamy a analýzy dát. O Vašej námietke nás môžete informovať na kontaktných údajoch uvedených v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

10.20 Úplné znenie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.


.
Návrat na obsah